Kategorier
Krav og regelverk Universell utforming

Oppsummering av høringssvarene om EUs webdirektiv (WAD)

Valg av modell for gjennomføring

10. september 2019 gikk fristen for å avgi høringssvar ut i forbindelse med høringen EUs nye regler om universell utforming av IKT.

Vi har tidligere skrevet om hvilke endringer dette vil innebære i innlegget vårt: Nye krav til universell utforming som følge av EUs webdirektiv (WAD).

Som en del av høringen ønsket departementet innspill på forslaget sitt angående valg av modell for gjennomføring.

Det står mellom disse modellene:

  • Modell 1: Gjennomføre direktivet kun for offentlig sektor. Dette medfører at det blir ulike krav til offentlig og private virksomheter (tosporet regelverk). 
  • Modell 2: Innføre direktivets krav likt for offentlige og private virksomheter. Dette innebærer en videreføring av dagens ordning med lik regulering for offentlig og privat sektor (felles regelverk):
  • Modell 2b: Gjennomføre kravene for offentlig sektor og private virksomheter over en viss størrelse (bedrifter med flere enn 50 ansatte).

Departementet går i sitt lovforslag for modell 2b, men har samtidig skrevet at det endelig valget av modell for gjennomføring vil besluttes etter høringen, og vil blant annet bero på innspill fra høringsinstansene.

Vi har lest igjennom de 65 høringssvarene som kom inn og vil i dette innlegget gi deg en oppsummering av innspillene til valg av modell.

Oppsummering av høringssvarene

I tillegg til Departementene, Fylkeskommunene, Fylkesmennene, Kommunene, Universitet og høyskoler så var det 318 høringsinstanser listet under høringen.

Det kom inn total 65 høringssvar, disse ligger offentlig ute på regjeringen sine nettsider.

Her er en oversikten over innspillene til valg av modell.

HoldningAntall høringssvar
For modell 1 3
For modell 2 20
For modell 2b 6
Uten forslag til valg av modell 24
Uten merknad (tomme høringssvar)12

Ut i fra resultatene kan vi se at av høringsinstansen som hadde spesifikke forslag til valg av modell så er flertallet av høringssvarene (20 høringssvar) for modell 2.

Vi ser videre at flertallet av alle høringssvaren er uten forslag til valg av modell. De fleste av disse hadde isteden innspill til de andre punktene departementet ønsket innspill på.

Blant høringssvaren som var uten forslag til valg av modell ønsket flere av av høringsinstansene fritak fra det nye regelverket, dette dreier seg spesielt om virksomheter innenfor mediebransjen.

Ettersom flertallet av høringssvarene er uten forslag til valg av modell så er det vanskelig å spå, ut i fra resultatene i denne undersøkelsen, hvorvidt departementet vil endre beslutningen sin angående valg av modell.

Ettersom det kun var tre høringsinstanser som kom med spesifikt forslag til valg av modell 1, så er det lite som tyder på at departementet vil endre beslutningen til å kun gjelde offentlige sektor. Det nye regelverket vil med det enten bli gjeldende for alle offentlige og private virksomheter (modell 2), eller kun for de over 50 ansatte (modell 2b).

Svaret på spørsmålet angående valg av modell får vi i løpe av våren 2020. Det nye regelverket vil etter planen tre i kraft fra 1. juli 2020. Det vil videre være en overgangsperiode på 6 måneder før de nye kravene vil gjelde fra 1. januar 2021.

Er din nettside universelt utformet?

Vi hjelper deg med å analysere og sørge for at nettsiden deres oppfyller kravene til universell utforming.