Kategorier
Krav og regelverk Universell utforming

Nye krav til universell utforming som følge av EUs webdirektiv (WAD)

Som et tillegg til dagens regelverket tilknyttet universell utforming så er det foreslått at EUs webdirektiv (WAD) og WCAG 2.1 vil bli en del av norsk lov, og tre i kraft fra 1. juli 2020.

Etter regelverket har trett i kraft så vil det være en overgangsperiode på 6 måneder. De nye kravene vil da gjelde fra 1. januar 2021.

Det arbeides i disse dager med å avgjøre om loven kun skal gjelde for offentlig sektor og private med flere en 50 ansatte, eller om loven skal gjelde for alle virksomheter. Vi har skrevet mer om dette temaet i innlegget vårt om at EUs webdirektiv (WAD) og WCAG 2.1 blir en del av Norsk lov.

Endringene kort forklart

Fra WCAG 2.0 til WCAG 2.1

Dagens regelverk innebærer å oppfylle 35 av 61 suksesskriterier i standarden Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0 nivå A og AA.

Med det nye regelverket innebærer kavet å oppfylle Retningslinjer for tilgjengeleg webinnhald (WCAG) 2.1 (engelsk) nivå A og AA.

Dette er snakk om en oppdatering av det gjeldende regelverket vi har i dag, og vil gjelde for både offentlige og private bedrifter uavhengig av antall ansatte.

I WCAG 2.1 standarden er ingen av suksesskriteriene som tidligere måtte oppfylles tatt ut, men det har blitt lagt til 12 nye suksesskriterier som vi må forholde oss til. 5 nye suksesskriterier på nivå A og 7 nye på nivå AAA.

DIFI (Direktoratet for forvaltning og ikt) har laget en oversikt over de nye kravene i WCAG 2.1 som er aktuelt å ta inn i norsk lov.

Krav til synstolkning

Det har tidligere vært et unntak knyttet til kravet til synstolkning av forhåndsinnspilt multimedieinnhold. Med synstolkning menes å legge til en fortellerstemme på videoer som forteller hva som skjer i videoen når ingen snakker.

Ettersom WAD stiller krav til synstolkning så blir dette unntaket nå opphevet og en del av Norsk lov.

Kravet til synstolking vil kun gjelde for videoer publisert fra og med 23. september 2020.

Krav om tilgjengelighetserklæring

Det nye regelverket, WAD, stiller krav til at virksomheter skal publisere en tilgjengelighetserklæring for sine nettsteder og mobilapplikasjoner.

Selskapet Siteimprove har laget en tilgjengelighetserklæring generator som hjelper deg med å skrive erklæringen raskt og enkelt i henhold til kravene til innhold.

Det er også krav om å tilby brukeren en tilbakemeldingsfunksjon i forbindelse med tilgjengelighetserklæringen som brukeren kan benytte til å gi tilbakemeldinger om nettstedet og mobilapplikasjonen, som gjelder feil og brudd på universell utforming kravene.

Dersom brukeren ber om det, så plikter virksomheten å svare på henvendelser, for eksempel ved ønske om alternativ til innhold som ikke er universelt utformet, innen rimelig tid. Etter DIFI sin vurdering menes det, avhengig av hva slags innhold det er snakk om, med rimelig tid et sted mellom 3-6 uker.

Krav om at intranett og ekstranett skal være universelt utformet

Det nye regelverket, WAD, stiller krav til universell utforming av intranett og ekstranett. Med intranett menes for eksempel virksomheters interne nettsted for ansatte.

Det vil fortsatt ikke bli stilt krav til universell utforming av ikt-løsninger i arbeidslivet generelt. Etter DIFI sin vurdering omfattes med intranett ikke følgende:

  • saksbehandlingssystem
  • publiseringsløsning
  • system for tidsregistrering og reiseregninger
  • andre fagsystem

Kravet om at intranett og ekstranett skal være universelt utformet vil gjelde for nye eller vesentlig oppgraderte intranett og ekstranett fra juli 2020.

Oppsummering av høringssvarene om EUs webdirektiv (WAD)

Etter å ha lest igjennom de 65 høringssvarene om EUs webdirektiv (WAD), så har vi laget en oppsummering til dere over innspillene til valg av modell.

Med valg av modell, mener jeg i denne sammenhengen hvorvidt det nye regelverket vil bli gjeldende for alle offentlige og private virksomheter (modell 2), eller kun for de over 50 ansatte (modell 2b).

Vi har skrevet mer om dette temaet i innlegget vårt: Oppsummering av høringssvarene om EUs webdirektiv (WAD)

Er din nettside universelt utformet?

Vi hjelper deg med å analysere og sørge for at nettsiden deres oppfyller kravene til universell utforming.